Web Developer

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Jesteśmy firmą produktową rozwijającą własną aplikację webową służącą do budowania i utrzymywania relacji biznesowych dla klientów z całego świata. Poszukujemy zaangażowanej i samodzielnej osoby, która wesprze nasz zespół w działaniach webdevelopmentowych.

Woodpecker.co is a web app which helps to build and maintain business relations (by automating and personalizing email sending process). We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • UoP / B2B Employment contract / B2B
 • Specjalista (Mid) / Senior Specialist (Mid) / Senior
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Tworzenie nowych podstron, landingów reklamowych
 • Utrzymywanie istniejących serwisów www
 • Wykonywanie zmian w istniejących stronach na potrzeby testów A/B
 • Pisanie czystego i skalowalnego kodu
 • Generowanie pomysłów i wdrażanie nowych rozwiązań
 • Ścisła współpraca z Designerami, Product Ownerami i innymi Stakeholderami
 • Creating new subpages, advertising landing pages
 • Maintaining existing websites
 • Making changes to existing pages for A/B testing
 • Writing clean and scalable code
 • Generating ideas and implementing new solutions
 • Close cooperation with Designers, Product Owners, and other Stakeholders

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Minimum 2/3 lata doświadczenia w projektach webdeveloperskich
 • Znajomość WordPress (głównie w zakresie pisania motywów)
 • Znajomość języka szablonów Twig (integracja przez Timber)
 • Znajomość języka PHP (w zakresie pisania prostych aplikacji backendowych) i jego ekosystemu (głównie composer)
 • Bardzo dobra znajomość semantycznego HTML oraz CSS
 • Znajomość preprocesora Sass (SCSS), języka JavaScript oraz TypeScript
 • Umiejętność pracy z systemem kontroli wersji (GIT)
 • Doświadczenie pracy/współpracy z działem marketingu, zrozumienie działania marketingu i znajomość terminologii
 • Samodzielność, proaktywność w działaniu, otwarte i kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań
 • Wiesz i potrafisz komunikować kiedy możemy pozwolić sobie na praktyczne podejście do projektów kosztem akademickiej poprawności
 • Nice to have:
 • * Znajomość Figmy
 • * Znajomość lub chęć nauki Node.js w zakresie pisania prostych aplikacji backendowych
 • * Znajomość Google Optimize, Google Analytics 4, Hotjar i/lub innych narzędzi analitycznych
 • * Podstawowa znajomość popularnego frontendowego frameworka (preferowany React)
 • Minimum 2/3 years of experience in web development projects
 • Knowledge of WordPress (mainly theme writing)
 • Knowledge of Twig templating language (integration via Timber)
 • Knowledge of the PHP language (in terms of writing simple backend applications) and its ecosystem (mainly composer)
 • Very good knowledge of semantic HTML and CSS
 • Knowledge of Sass preprocessor (SCSS), JavaScript and TypeScript
 • Ability to work with a version control system (GIT)
 • Experience of working/cooperation with the marketing department, understanding how marketing works and knowledge of terminology
 • Independent, proactive in action, open and creative approach to finding solutions
 • You know and can communicate when we can afford a practical approach to projects at the expense of academic correctness
 • Nice to have:
 • * Knowledge of Figma
 • * Knowledge or willingness to learn Node.js in the field of writing simple backend applications
 • * Familiarity with Google Optimize, Google Analytics 4, Hotjar and/or other analytics tools
 • * Basic knowledge of a popular frontend framework (React preferred)

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna Technical meetng

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące znajomości technologii. During the second meeting there will be questions about knowledge of technology.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!