Raporty bieżące

Raport EBI 1/2024

19/04/2024

Woodpecker.co Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

 

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Woodpecker.co Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

 

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

 

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Spółka wykorzystuje do komunikacji z inwestorami wiele kanałów komunikacji, szczególną wagę przywiązując do wykorzystania w tym celu poczty e-mail.

 

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Obecna polityka informacyjna Spółki zakłada publikację pierwszych danych nt. zakończonego miesiąca w okresie do 10 dnia miesiąca następnego.

 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka w ramach strategii biznesowej uwzględnia obszar ESG, w tym kwestie społeczne i pracownicze, lecz nie stosuje sprecyzowanych mierników związanych ze zmianami klimatu lub rozbudowanych analiz związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, z uwagi na profil biznesowy i relatywnie niewielką szkodliwość dla środowiska prowadzonej działalności.

 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka w ramach strategii biznesowej uwzględnia obszar ESG, w tym kwestie społeczne i pracownicze, lecz nie stosuje sprecyzowanych mierników związanych ze zmianami klimatu lub rozbudowanych analiz związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, z uwagi na profil biznesowy i relatywnie niewielką szkodliwość dla środowiska prowadzonej działalności.

 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka dąży do zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji.

 

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie analizuje decyzji pod kątem zmian klimatu, z uwagi na relatywnie niewielką szkodliwość dla środowiska prowadzonej działalności.

 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie ewidencjonuje na bieżąco wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom. Wszelkie sprawy dot. pensji pracowniczych są rozpatrywane indywidualnie.

 

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W najbliższym czasie Spółka nie zamierza stosować przedmiotowej zasady, z uwagi na fakt, iż działalność charytatywna i sponsoringowa Spółki jest bardzo ograniczona. Spółka nie wyklucza jednak, że w przypadku, gdy działalność sponsoringowa stanie się istotna dla Spółki, zacznie ona stosować tę zasadę w przyszłości.

 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

 

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana.

 

 

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

 

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie posiada polityki dotyczącej różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej, lecz koncentruje się na jakości zarządzania i nadzoru, a dobierając członków organów kieruje się wyłącznie ich kompetencjami. Jednocześnie, zrównoważona proporcja kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu będzie w przyszłości przedmiotem dalszej analizy, która będzie uwzględniać wielkość Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Kryterium doboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowią w pierwszej kolejności ich kompetencje. Niemniej, Spółka realizuje przedmiotową zasadę różnorodności w odniesieniu do składu Zarządu. W odniesieniu do Rady Nadzorczej Spółka nie realizuje przedmiotowej zasady. Jednocześnie, kryteria różnorodności będą w przyszłości przedmiotem dalszej analizy i będą one uwzględniane m.in. w doborze składu Rady Nadzorczej.

 

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

 

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Zasada jest stosowana.

 

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Zasada jest stosowana.

 

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Zasada jest stosowana.

 

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

 

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Zasada jest stosowana.

 

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

Zasada jest stosowana.

 

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

 

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

 

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

Zasada jest stosowana.

 

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

Zasada jest stosowana.

 

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

Zasada jest stosowana.

 

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

Zasada jest stosowana.

 

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

Zasada jest stosowana.

 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada jest stosowana.

 

 

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

 

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Zasada jest stosowana.

 

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Nie dotyczy.

Zasada nie dotyczy Spółki z uwagi na skalę prowadzonej przez Emitenta działalności, w związku z czym Emitent nie wyodrębnił komórek odpowiedzialnych za systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).

 

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Zasada jest stosowana.

 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki i skalę jej działalności, w Spółce nie zostały powołane odrębne osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance. Wskazane funkcje pełnią organy Spółki. Dodatkowo, funkcję kontrolną w swoim zakresie będzie pełnił Komitet Audytu. W miarę rozwoju, Spółka będzie monitorować potrzebę i rozważy powołanie w Spółce takich osób.

 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki i skalę jej działalności, w Spółce nie zostały powołane odrębne osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance.

 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki i skalę jej działalności, w Spółce nie zostały powołane odrębne osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny.

 

3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Nie dotyczy.

W przypadku powołania takiej osoby Spółka zastosuje się do tej rekomendacji.

 

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada jest stosowana.

 

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada jest stosowana.

 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada jest stosowana.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie może zagwarantować, że przedmiotowa zasada zostanie wdrożona, jednak każdorazowo będzie analizowała strukturę akcjonariatu oraz oczekiwania akcjonariuszy, które zostaną jej przekazane i będzie weryfikowała, czy zapewnienie akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest uzasadnione.

 

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zasada jest stosowana.

 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie może zagwarantować, że przedmiotowa zasada zostanie wdrożona, jednak każdorazowo będzie analizowała strukturę akcjonariatu oraz oczekiwania akcjonariuszy, które zostaną jej przekazane, i będzie weryfikowała, czy zapewnienie publicznie dostępnych transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym jest uzasadnione.

 

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Zasada jest stosowana.

 

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana.

 

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

 

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Nie planuje się aby Rada Nadzorcza opiniowała wszystkie projekty uchwał, wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jednak taka opinia będzie sporządzona, gdy Zarząd lub Rada Nadzorcza uzna, że jest to zasadne z uwagi na istotność danej sprawy albo gdy taka opinia jest wymagana przez przepisy prawa lub Statut Spółki.

 

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Zasada jest stosowana.

 

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

 

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada jest stosowana.

 

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

 

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

Zasada jest stosowana.

 

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Zasada jest stosowana.

 

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana.

 

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

 1. a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
 2. b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
 3. c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

Zasada jest stosowana.

 

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

 1. a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
 2. b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
 3. c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
 4. d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
 5. e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
 6. f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Zasada jest stosowana.

 

 

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

 

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zasada jest stosowana.

 

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

Zasada jest stosowana.

 

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.

Zasada jest stosowana.

 

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

 

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Zasada jest stosowana.

 

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Zasada jest stosowana.

 

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

 

 

WYNAGRODZENIA

 

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana.

 

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada jest stosowana.

 

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada jest stosowana.

 

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Zasada jest stosowana.

 

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada jest stosowana.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 8/2024

19/04/2024

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka“) zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako “Rozporządzenie”_ informuje, że z uwagi na zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany, Spółka niniejszym przekazuje zaktualizowany, zgodny z zasadami obowiązującymi na rynku regulowanym, harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku:

– jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 26 kwietnia 2024 r.

– jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 – 22 maja 2024 r.

– jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 – 24 września 2024 r.

– jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 – 26 listopada 2024 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Czytaj więcej.

Raport ESPI 7/2024

17/04/2024

Powołanie Komitetu Audytu Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka“) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. rada nadzorcza Spółki powołała komitet audytu Spółki („Komitet Audytu”), składający się z następujących osób:

1) Bartosza Lisa – Przewodniczącego Komitetu Audytu;

2) Andrzeja Nykiela – Członka Komitetu Audytu; oraz

3) Jakuba Cieśli – Członka Komitetu Audytu.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 6/2024

16/04/2024

Uchwały GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

W związku z raportami bieżącymi nr 18/2023 (EBI) oraz nr 4/2024 (ESPI) Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka“) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) następujących uchwał:

1) nr 497/2024 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW;

2) nr 498/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki; oraz

3) nr 499/2024 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki.

Na podstawie uchwały 499/2024 Zarząd GPW postanowił z dniem 19 kwietnia 2024 r. wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje Spółki, tj. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLWDPCK0001.

Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WOODPCKR” i oznaczeniem „WPR”.

Zgodnie z uchwałą nr 497/2024 Zarządu GPW akcje Spółki zostaną wykluczone z alternatywnego systemu obrotu NewConnect z dniem 19 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 5/2024

15/04/2024

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 5/2024

08/04/2024

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2024 roku wyniosła 508,7 tys. USD co oznacza spadek o 1,67% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 4/2024

27/03/2024

Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z raportem bieżącym nr 18/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka“) informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 3/2024

07/03/2024

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2024 roku wyniosła 490,7 tys. USD co oznacza spadek o 5,70% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2024

21/02/2024, 2MB

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 21 lutego 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej od Pana Macieja Pietronia.

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z ww. rezygnacją Pana Macieja Pietronia, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 lutego 2024 r. powołała Pana Mateusza Tarczyńskiego w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Mateusz Tarczyński będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 3/2024

20/02/2024

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 lutego 2024 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jak również z członkostwa w Zarządzie Spółki od Pana Mateusza Tarczyńskiego.

W treści ww. rezygnacji Pan Mateusz Tarczyński zadeklarował, iż wyraża wolę pozostania w Spółce i skupieniu się na jej strategii.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2024

12/02/2024

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2024 roku wyniosła 486 tys. USD co oznacza spadek o 5,27% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2024

11/01/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14.02.2024 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15.05.2024 r.
 • raport roczny za 2023 r. – 29.05.2024 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 1/2024

10/01/2024

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w grudniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w grudniu 2023 roku wyniosła 498,2 tys. USD co oznacza wzrost o 0,36% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 21/2023

11/12/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w listopadzie 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w listopadzie 2023 roku wyniosła 516,8 tys. USD co oznacza wzrost o 1,30% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 18/2023

10/11/2023

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent“) informuje, iż w dniu 10 listopada 2023 roku Emitent wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu, przygotowanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 20/2023

10/11/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w październiku 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w październiku 2023 roku wyniosła 526,5 tys. USD co oznacza wzrost o 9,43% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 19/2023

10/10/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) we wrześniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) we wrześniu 2023 roku wyniosła 517 tys. USD co oznacza wzrost o 11,66% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 18/2023

21/09/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 września 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

– Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,66% ogólnej liczby głosów na WZA i 11,73% głosów ogółem w Spółce.

– Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 61,75% ogólnej liczby głosów na WZA i 22,18% głosów ogółem w Spółce.

– Mateusz Tarczyński, posiadający 90 041 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na WZA i 1,8% głosów ogółem w Spółce.

Czytaj więcej.

Raport EBI 17/2023

20/09/2023

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20.09.2023 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 8) opublikowanego porządku obrad NWZA

 

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Zarząd Emitenta informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały nr 6, o której mowa w pkt. 8) opublikowanego porządku obrad NWZA tj. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 17/2023

11/09/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w sierpniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w sierpniu 2023 roku wyniosła 521,1 tys. USD co oznacza wzrost o 17,80% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 16/2023

18/08/2023, 1.7MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,

– treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,

– projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: inne uregulowania

 

Czytaj więcej.

Raport EBI 16/2023

18/08/2023, 1.7MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

 

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,

– treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,

– projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 15/2023

10/08/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lipcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lipcu 2023 roku wyniosła 514 tys. USD co oznacza wzrost o 24,71% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 14/2023

10/07/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w czerwcu 2023 roku wyniosła 527 tys. USD co oznacza wzrost o 25,35% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 13/2023

27/06/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

– Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,23% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 11,73% głosów ogółem w Spółce.

– Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,13% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 22,18% głosów ogółem w Spółce.

– TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED, posiadający 971 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 35,17% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 14/2023

27/06/2023

Zatwierdzenie kooptacji członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałami nr 15 – 18 zatwierdziło kooptacje członków Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Kajetana Maćkowiaka, Pana Jakuba Cieśli, Pana Bartosza Lisa oraz Pana Macieja Pietronia.

 

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 13/2023

27/06/2023, 14.4MB

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2023 r.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 12/2023

12/06/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w maju 2023 roku wyniosła 553,1 tys. USD co oznacza wzrost o 28,3 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 11/2023

31/05/2023, 0.4MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,

projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Czytaj więcej.

Raport EBI 12/2023

31/05/2023, 0.4MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,

projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 10/2023

10/05/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w kwietniu 2023 roku wyniosła 554,5 tys. USD co oznacza wzrost o 31,99 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 9/2023

28/04/2023, 0.7MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Macieja Pietronia w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Maciej Pietroń będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 8/2023

20/04/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Kajetana Maćkowiaka.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia dzisiejszego funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 9/2023

11/04/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2023 roku wyniosła 517,4 tys. USD co oznacza wzrost o 25,91 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 7/2023

07/04/2023, 0.2MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Bartosza Lisa w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Bartosz Lis będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Emitent wskazuje, iż Pan Bartosz Lis ponownie dołącza do Rady Nadzorczej Emitenta, w której to składzie zasiadał do dnia 22 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 6/2023

07/04/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Radosława Czyrko.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 6 kwietnia 2023 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 5/2023

04/04/2023, 0.5MB

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2023 roku otrzymał od Rady Nadzorczej Emitenta informację, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

 1. powołania w skład Zarządu Spółki Pani Małgorzaty Sikory i powierzenia jej funkcji członka Zarządu Spółki, oraz
 2. powierzenia dotychczasowemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Cieśli funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta ww. zmiany weszły w życie z początkiem kwietnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

Czytaj więcej.

Raport ESPI 8/2023

21/03/2023, 0MB

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 marca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Macieja Cieślę – Członka Zarządu Emitenta.

Transakcje wykonane przez Pana Macieja Cieślę zostały przeprowadzone jako transakcje pakietowe (pozasesyjne).
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2023

14/03/2023

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Jakuba Cieśla w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki .

Pan Jakub Cieśla będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 7/2023

10/03/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2023 roku wyniosła 520,4 tys. USD co oznacza wzrost o 25,54 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 3/2023

24/02/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Artura Listwana.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 24 lutego 2023 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 6/2023

22/02/2023, 0MB

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Artura Listwana – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, iż transakcja Pana Artura Listwana została przeprowadzona jako transakcja pakietowa (pozasesyjna), a akcje zostały zbyte na rzecz funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 5/2023

22/02/2023, 0.1MB

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Panią Kingę Tarczyńską.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż otrzymane zawiadomienie związane jest ze zwolnieniem Pani Kingi Tarczyńskiej od obowiązku niezbywania akcji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2023 opublikowanym w dniu 17 lutego 2023 roku.

Transakcje, o których mowa w otrzymanym zawiadomieniu zostały przeprowadzone przez Panią Kingę Tarczyńską jako transakcje pakietowe (pozasesyjne), a przeniesienie akcji powodujące zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów zostało dokonane na rzecz funduszu / funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej.

Raport ESPI 4/2023

17/02/2023

Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] w nawiązaniu do informacji dotyczących umów lock-up zawartych z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 17 lutego 2023 roku zwolnił od obowiązku niezbywania akcji Panią Kingę Tarczyńską [dalej „Akcjonariusz”] w stosunku do 220.000 akcji Spółki, co do których ograniczenie do niezbywania akcji miało obowiązywać Akcjonariusza do dnia 14 marca 2023 roku [lock-up obowiązywał Akcjonariusza przez okres 18 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect].

Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem zbycia wszystkich ww. akcji przez Akcjonariusza na rzecz funduszu / funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poza rynkiem NewConnect.

Spółka, mając na uwadze, iż ograniczenie do niezbywania ww. akcji dobiegało końca tj. miało przestać obowiązywać w dniu 14 marca 2023 roku, a zbycie akcji ma zostać dokonane na rzecz inwestora / inwestorów instytucjonalnych na warunkach cenowych nieodbiegających od obecnych warunków rynkowych – zdecydowała się wyrazić zgodę na zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji Spółki.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 3/2023

14/02/2023

Otrzymanie przez Emitenta pozytywnej interpretacji podatkowej dotyczącej ulgi IP BOX

Zarząd Woodpecker.co S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 13 lutego 2023 r. powziął informację o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [Organ Skarbowy] pozytywnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku CIT [podatku dochodowego od osób prawnych], która potwierdza możliwość skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX, czyli preferencyjnego 5% opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Zgodnie z otrzymaną interpretacją Organ Skarbowy stwierdził prawidłowość stanowiska Spółki zgodnie z którym działalność Emitenta w zakresie tworzenia, a także rozwijania oprogramowania komputerowego w subskrypcji, które oferowane jest za pośrednictwem Internetu w formie aplikacji web, spełnia przesłanki do uznania jej za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT.

Wobec powyższego Spółka będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej 5% stawki dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP za okres od 1 stycznia 2019 roku tj. za lata 2019-2022 oraz lata następne.

Ostateczne wyliczenie wartości ulgi podatkowej, którą będzie mógł zastosować Emitent, może wymagać od Spółki odrębnej, szczegółowej analizy w oparciu o otrzymaną interpretację.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w związku z tym, iż indywidualna interpretacja podatkowa Organu Skarbowego uprawniająca Spółkę do preferencyjnego opodatkowania dochodu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2023

10/02/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2023 roku wyniosła 513 tys. USD co oznacza wzrost o 29,92 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2023

18/01/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Postawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 1/2023

10/01/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w grudniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w grudniu 2022 roku wyniosła 496,4 tys. USD co oznacza wzrost o 30,01% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 21/2022

12/12/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w listopadzie 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w listopadzie 2022 roku wyniosła 510,1 tys. USD co oznacza wzrost o 36,31% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 13/2022

06/12/2022, 0.8MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołała w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Kajetana Maćkowiaka.

Pan Kajetan Maćkowiak będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 12/2022

23/11/2022

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Bartosza Lisa.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 22 listopada 2022 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie §13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 20/2022

10/11/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w październiku 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w październiku 2022 roku wyniosła 481,2 tys. USD co oznacza wzrost o 30,08% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 19/2022

10/10/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) we wrześniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) we wrześniu 2022 roku wyniosła 463 tys. USD co oznacza wzrost o 26,5% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 18/2022

12/09/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w sierpniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w sierpniu 2022 roku wyniosła 442,4 tys. USD co oznacza wzrost o 34% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 17/2022

22/08/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Mateusza Tarczyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Czytaj więcej.

Raport ESPI 16/2022

10/08/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lipcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lipcu 2022 roku wyniosła 412,5 tys. USD co oznacza wzrost o 32% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 15/2022

11/07/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w czerwcu 2022 roku wyniosła 420,4 tys. USD co oznacza wzrost o 36,63% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 14/2022

28/06/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Kinga Tarczyńska, posiadająca 856 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,37% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 17,13% głosów ogółem w Spółce.
 • Maciej Cieśla, posiadający 1 148 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 35,33% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 22,96% głosów ogółem w Spółce.
 • TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED, posiadający 971 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,92% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 9/2022

28/06/2022, 0.1MB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 13 postanowiło o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym Pani Anny Łapińskiej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 14 postanowiło o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Marcina Kuśmierza na okres do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 8/2022

28/06/2022, 3.9MB

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od rozpatrzenia:

 • pkt 18 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu, oraz
 • pkt 19 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 13/2022

10/06/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2022 roku.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w maju 2022 roku wyniosła 431 tys. USD co oznacza wzrost o 44% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 7/2022

01/06/2022, 0.8MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 12/2022

01/06/2022, 0.8MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Czytaj więcej.

Raport ESPI 11/2022

25/05/2022

Zawarcie umowy lock-up

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 maja 2022 roku podpisanej Umowy o czasowe wyłączenie zbywalności 33.493 akcji Spółki (“Umowa lock-up”) od Pani Izabeli Tarczyńskiej (dalej: Akcjonariuszka).

Umowa lock-up została zawarta pomiędzy Spółką a Akcjonariuszką i będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do 14 marca 2023 roku. Ograniczenie, o którym mowa w Umowie lock-up dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile Akcjonariuszka zapewni przystąpienie potencjalnego nabywcy do Umowy lock-up.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 10/2022

24/05/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu informacje o transakcjach otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od:

Pana Mateusza Tarczyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,

Pani Izabeli Tarczyńskiej, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu – Panem Mateuszem Tarczyńskim.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj więcej.

Raport ESPI 9/2022

10/05/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w kwietniu 2022 roku wyniosła 420,1 tys. USD co oznacza wzrost o 35,5% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 8/2022

11/04/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2022 roku wyniosła 410,9 tys. USD, co oznacza wzrost o 37,95% rok do roku. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w marcu 2022 roku zostały podjęte decyzje, które miały wpływ na wysokość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) tj.:

 • decyzja o nieprzedłużaniu umów dla klientów mających swoją siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej
 • decyzja o czasowym, darmowym udostępnieniu aplikacji dla klientów z Ukrainy.

W ocenie zarządu Spółki, decyzje te miały negatywny wpływ na przychody Spółki w marcu 2022 roku. Wpływ ten szacowany jest na około 8 tys. USD, co odpowiada łącznemu poziomowi przychodów realizowanemu w Rosji i Ukrainie w lutym 2022 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 7/2022

21/03/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zbyciu akcji Spółki dokonanym przez pana Macieja Cieślę pełniącego funkcję członka Zarządu Spółki oraz Pana Artura Listwana pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj więcej

Raport ESPI 6/2022

21/03/2022, 0.5MB

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 marca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu lub zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta od KFF SARL, Kingi Tarczyńskiej, Macieja Cieśli oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

Czytaj więcej.

Raport ESPI 5/2022

17/03/2022

Zawarcie umowy lock-up

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 16 marca 2022 roku informuje o zawarciu w dniu 17 marca 2022 roku z osobą prawną niepowiązaną z Emitentem (dalej: Akcjonariusz) umowy o czasowe wyłączenie zbywalności 562.500 akcji („Umowa”).

Umowa będzie obowiązywała od dnia zaksięgowania akcji na rachunku maklerskim Akcjonariusza do dnia 14 września 2022 roku (co jest równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Ograniczenie zbywania akcji dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie potencjalnego nabywcy do Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 4/2022

16/03/2022

Warunkowe zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji dotyczących zawartych umów lock-up z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 16 marca 2022 roku Emitent zwolnił od obowiązku niezbywania akcji:

 • Panią Kingę Tarczyńską w stosunku do 203.500 akcji Spółki,
 • Pana Macieja Cieślę w stosunku do 104.000 akcji Spółki,
 • Pana Artura Listwana w stosunku do 5.000 akcji Spółki,
 • spółkę TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT Limited z siedzibą w Sliema w stosunku do 250.000 akcji Spółki,
  zwanymi dalej łącznie: „Akcjonariuszami”.

Zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem sprzedaży przez Akcjonariuszy akcji poza rynkiem NewConnect pod warunkiem, iż nabywcy zawrą ze Spółką odrębną umowę o czasowe wyłączenie zbywalności akcji do co najmniej 14 września 2022 roku (co będzie równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Emitent poinformuje o nowych umowach lock-up, niezwłocznie po ich zawarciu w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 3/2022

10/03/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2022 roku wyniosła 414 505,47 USD co oznacza wzrost o 54,33% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2022

18/02/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2022 roku wyniosła 394 886,98 USD.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Emitenta wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu informacji o szacunkowych przychodach MRR po zakończeniu każdego miesiąca, niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później niż do końca miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przekazywane będą informacje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2022

16/02/2022, 4.1MB

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 15 lutego 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmiany art. 7 Statutu Emitenta.

Decyzję o zmianie art. 7 Statutu podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 stycznia 2022 roku uchwałą nr 3.

Dotychczasowe brzmienie Art. 7 Statutu Spółki:
– Brak –

Aktualne brzmienie:
„Art. 7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 1/2022

01/02/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Maciej Cieśla, posiadający 1 252 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,61 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 25,04% głosów ogółem w Spółce.
 • TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED,  posiadający 1 221 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 45,49% ogólnej liczby głosów na NWZ i 24,44% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 2/2022

28/01/2022, 4.1MB

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28.01.2022 r.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2022

26/01/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Czytaj więcej.

Raport EBI 2/2021

15/09/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2021

10/09/2021, 0.6MB

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej

Raport ESPI 1/2021

08/09/2021

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI emitenta Woodpecker.co S.A

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. (nazywana dalej Spółką”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji  “ESPI” informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”. W związku z powyższym, Spółka z dniem 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Czytaj więcej