Raporty bieżące

Raport ESPI 9/2022

10/05/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w kwietniu 2022 roku wyniosła 420,1 tys. USD co oznacza wzrost o 35,5% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport ESPI 8/2022

11/04/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2022 roku wyniosła 410,9 tys. USD, co oznacza wzrost o 37,95% rok do roku. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w marcu 2022 roku zostały podjęte decyzje, które miały wpływ na wysokość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) tj.:

 • decyzja o nieprzedłużaniu umów dla klientów mających swoją siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej
 • decyzja o czasowym, darmowym udostępnieniu aplikacji dla klientów z Ukrainy.

W ocenie zarządu Spółki, decyzje te miały negatywny wpływ na przychody Spółki w marcu 2022 roku. Wpływ ten szacowany jest na około 8 tys. USD, co odpowiada łącznemu poziomowi przychodów realizowanemu w Rosji i Ukrainie w lutym 2022 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Raport ESPI 7/2022

21/03/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zbyciu akcji Spółki dokonanym przez pana Macieja Cieślę pełniącego funkcję członka Zarządu Spółki oraz Pana Artura Listwana pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI 6/2022

21/03/2022, 0.5MB

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 marca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu lub zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta od KFF SARL, Kingi Tarczyńskiej, Macieja Cieśli oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

Raport ESPI 5/2022

17/03/2022

Zawarcie umowy lock-up

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 16 marca 2022 roku informuje o zawarciu w dniu 17 marca 2022 roku z osobą prawną niepowiązaną z Emitentem (dalej: Akcjonariusz) umowy o czasowe wyłączenie zbywalności 562.500 akcji („Umowa”).

Umowa będzie obowiązywała od dnia zaksięgowania akcji na rachunku maklerskim Akcjonariusza do dnia 14 września 2022 roku (co jest równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Ograniczenie zbywania akcji dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie potencjalnego nabywcy do Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport ESPI 4/2022

16/03/2022

Warunkowe zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji dotyczących zawartych umów lock-up z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 16 marca 2022 roku Emitent zwolnił od obowiązku niezbywania akcji:

 • Panią Kingę Tarczyńską w stosunku do 203.500 akcji Spółki,
 • Pana Macieja Cieślę w stosunku do 104.000 akcji Spółki,
 • Pana Artura Listwana w stosunku do 5.000 akcji Spółki,
 • spółkę TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT Limited z siedzibą w Sliema w stosunku do 250.000 akcji Spółki,
  zwanymi dalej łącznie: „Akcjonariuszami”.

Zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem sprzedaży przez Akcjonariuszy akcji poza rynkiem NewConnect pod warunkiem, iż nabywcy zawrą ze Spółką odrębną umowę o czasowe wyłączenie zbywalności akcji do co najmniej 14 września 2022 roku (co będzie równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Emitent poinformuje o nowych umowach lock-up, niezwłocznie po ich zawarciu w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport ESPI 3/2022

10/03/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2022 roku wyniosła 414 505,47 USD co oznacza wzrost o 54,33% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport ESPI 2/2022

18/02/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2022 roku wyniosła 394 886,98 USD.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Emitenta wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu informacji o szacunkowych przychodach MRR po zakończeniu każdego miesiąca, niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później niż do końca miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przekazywane będą informacje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport EBI 4/2022

16/02/2022, 0.8MB

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 15 lutego 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmiany art. 7 Statutu Emitenta.

Decyzję o zmianie art. 7 Statutu podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 stycznia 2022 roku uchwałą nr 3.

Dotychczasowe brzmienie Art. 7 Statutu Spółki:
– Brak –

Aktualne brzmienie:
„Art. 7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Pobierz załącznik

Raport ESPI 1/2022

01/02/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Maciej Cieśla, posiadający 1 252 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,61 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 25,04% głosów ogółem w Spółce.
 • TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED,  posiadający 1 221 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 45,49% ogólnej liczby głosów na NWZ i 24,44% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Raport EBI 2/2022

28/01/2022, 4.1MB

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28.01.2022 r.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Pobierz załącznik

Raport EBI 1/2022

26/01/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 4/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Pobierz załączniki

Raport ESPI 2/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Pobierz załączniki

Raport EBI 2/2021

15/09/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 1/2021

10/09/2021, 0.6MB

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz zestawienie

Raport ESPI 1/2021

09/08/2021

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI emitenta Woodpecker.co S.A

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. (nazywana dalej Spółką”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji  “ESPI” informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”. W związku z powyższym, Spółka z dniem 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.