Informacje finansowe

2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 2,636 5,353 7,832 10,032
Razem koszty operacyjne 2,543 5,143 7,394 8,876
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 196 432 1,182
Zysk netto 65 173 345 852
EBITDA 93 247 502 1,159
Aktualna liczba akcji 5 000 000