Oferta publiczna

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”) sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Tar Heel Capital Pathfinder, MT Limited, Macieja Cieślę, Kingę Tarczyńską, Radosława Czyrko i Artura Listwana („Oferujący”) od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje”) Woodpecker.co Spółka Akcyjna („Spółka”), wymagającej udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Memorandum”).

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI INC S.A. („DM INC”) ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY Z DM INC NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W MEMORANDUM, SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO MEMORANDUM, POZA INFORMACJAMI ZAPREZENTOWANYMI W ROZDZIALE IV PKT 11 MEMORANDUM.
OFERUJĄCY I SPÓŁKA SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W MEMORANDUM.
Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej także na stronie internetowej DM INC (https://dminc.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach) oraz Ofercie. Memorandum nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Oferującego lub Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Oferującego lub Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Uzyskując dostęp do Memorandum za pośrednictwem Internetu należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Oferujący, Spółka i DM INC, członkowie ich organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą Memorandum lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Memorandum, ani akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Oferującego lub Spółkę i ich doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wychodzę

Publiczna oferta akcji serii A Woodpecker.co S.A.

Zapisy na akcje 20.05 – 01.06 2021 r. | 02.06 – 09.06.2021 r.

Inteligentny asystent sprzedaży

Globalna działalność | 3 000+ klientów z 70+ krajów

Efektywny model SaaS

Masz pytania dot. spółki lub zapisu? Skontaktuj się z DM INC poprzez formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt w tytule wpisując Woodpecker.co.

Podstawowe informacje o spółce:

 • Woodpecker.co to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność pracy poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej. 
 • Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pomagają zarządzać komunikacją i automatycznie wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.
 • Narzędzie Woodpecker.co znajduje swoje zastosowanie m.in. podczas aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów biznesowych, przypominaniu o sobie klientom, czy też rekrutacji pracowników. 
 • Rozwiązanie wyróżnia się łatwością implementacji, wysokim bezpieczeństwem oraz najwyższą dostarczalnością. 
 • Spółka pracuje z ponad 3 tys. klientów z 70 krajów, z których prawie połowa to firmy z USA.

Dane finansowe i prognozy:

oferta-publiczna image
Źrodło: Emitent. Dane za lata 2021-2023 są danymi prognozowanymi. Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie wskazanych wartości danych finansowych.

Plany rozwoju

 • Zwiększenie udziałów rynkowych – Zwiększenie skali działania oraz bazy klienckiej na dotychczasowych rynkach
 • Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji – Rozbudowa produktu o kolejne kanały komunikacji: telefon, social media
 • Dotarcie do nowych profesjonalistów – Pozyskiwanie użytkowników w nowych obszarach takich jak rekrutacja, marketing, PR
oferta-publiczna image
MRR – miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu, ARR – rocznie powtarzany przychód z abonamentu

Istotne informacje dotyczące Woodpecker.co

 • Rosnąca spółka – Spółka etap walidacji biznesu i produktu ma już za sobą. Osiągnęła odpowiednią trakcję i dynamicznie powiększa liczbę klientów.
 • Wysoka rentowność – Działalność jest rentowna i wysokomarżowa (BEP osiągnięty w 2017). W 2022 Woodpecker planuje mieć 19,6 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto.
 • Model SaaS – Poprzez miesięczną opłatę abonamentową zapewnia stały cashflow Spółce.
 • Ogromny rynek – Rozwój narzędzi Woodpecker umożliwia ekspozycję produktów na nowe obszary i dotarcie do nowych klientów z różnych branż.
 • Skalowalność – Produkt spółki może być wielokrotnie monetyzowany i multiplikowany bez zwiększania kosztów.
 • Doświadczony zespół – Założyciele mają osiągnięcia biznesowe, a fundusz Tar Heel Capital Pathfinder doświadczenie w rozwoju biznesów w modelach SaaS.

Oferta publiczna akcji serii A Woodpecker.co S.A.

Na niniejszej stronie zamieszczono Memorandum Informacyjne (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną sprzedaży przez Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, Macieja Cieślę, Kingę Tarczyńską, Radosława Czyrko oraz Artura Listwana („Oferujący”) od 733.333 do 916.667 akcji serii A Woodpecker.co S.A.. („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji.

Ostateczna liczba Akcji sprzedawanych przez Oferujących w ramach Oferty Publicznej zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu (book-building), w zależności od poziomu ustalonej Ceny Sprzedaży Akcji, tak, aby łączna wartość Oferty Publicznej sprzedaży Akcji (ustalona jako iloczyn Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej) była mniejsza niż równowartość 2.500.000,00 euro. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości równej 12,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 916.667 Akcji, natomiast w przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości równej 15,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 733.333 Akcji. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości z przedziału 12,00 zł – 15,00 zł, ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej będzie określona w ten sposób, aby iloczyn Ceny Sprzedaży oraz określonej ostatecznej liczby Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej był mniejszy niż równowartość w złotych 2.500.000,00 euro. 

Warunkiem złożenia zapisu na Akcje jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie przez inwestora umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. („Umowa PPZ”) – pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji. Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Woodpecker.co S.A. i inwestycji w akcje Woodpecker.co S.A.

Oferta Publiczna będzie podzielona na Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów. Podział Oferty Publicznej na transze nastąpi po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu (book-building). 

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://woodpecker.co/ i DM INC: https://www.dminc.pl

Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących zapisów na Akcje po Cenie Maksymalnej. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Małych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Małych Inwestorów. 

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w Zaproszeniu. 

Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Sprzedaży zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą dokonywać zapisów na Akcje po Cenie Sprzedaży. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Dużych Inwestorów, który otrzymają od Firmy Inwestycyjnej wraz z Zaproszeniami.

Inwestorzy dokonujący zapisów na akcje po Cenie Maksymalnej otrzymają zwrot nadpłaconych kwot środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży, w przypadku jej wystąpienia. Zwrot ten zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu na Akcje, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Inwestor w Transzy Małych Inwestorów może złożyć zapis na co najmniej 350 Akcji. Zapis składany jest po Cenie Maksymalnej wynoszącej 15,00 zł.

W Transzy Dużych Inwestorów, zapisy na Akcje będą składane przez Inwestora w odpowiedzi na wystosowane przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Oferujących zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje, które będzie określało liczbę Akcji zaproponowaną przez Oferujących do nabycia przez konkretnego Inwestora po Cenie Sprzedaży.

Próg dojścia oferty sprzedaży do skutku ustalony został na poziomie 50% liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej, ustalonej w zależności od ostatecznej Ceny Sprzedaży.

Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynku akcji NewConnect zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Woodpecker.co S.A. planuje rozpoczęcie procedury związanej z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect i ich rejestracją w KDPW na przełomie II/III kwartału 2021 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji spółki Woodpecker.co S.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Woodpecker.co S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Harmonogram oferty publicznej

Harmonogram oferty publicznejTerminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego19 maja 2021 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów20 maja 2021 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej1 czerwca 2021 r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej1 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Budowa księgi popytu (book-building) wśród Inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną20 maja do 1 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Ustalenie ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze
2 czerwca 2021 r. godz. 15:00
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 15:59
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Ewentualne przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Inwestorów zastępczych10 czerwca 2021 r.
Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznejdo 11 czerwca 2021 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedażydo 16 czerwca 2021 r.

Zapisy na akcje

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie instrumentów finansowych jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („DM INC”).

Jedynym podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje jest DM INC.

Informacje o sposobie przyjmowania zapisów na Akcje dostępne są na stronie www.dminc.pl/woodpecker oraz w Memorandum Informacyjnym.

Zastrzeżenie

Oferta publiczna Akcji Woodpecker.co S.A. jest przeprowadzana:

 • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
 • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

 • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
 • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
 • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Pliki

Memorandum informacyjne

Suplement nr 1 do Memorandum informacyjnego

Suplement nr 2 do Memorandum informacyjnego

Prezentacja inwestorska

Raport z oferty