PR & IR Manager

15 000‐20 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

15 000-20 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

15 000‐20 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

15 000-20 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Jesteś ambitną osobą i chcesz prowadzić komunikację spółki akcyjnej?
Masz już doświadczenie w samodzielnym planowaniu i realizacji komunikacji biznesowej i w obszarze relacji inwestorskich?
Chcesz budować i wdrażać strategię komunikacji w firmie, która intensywnie rozwija się biznesowo, a jednocześnie dalej na pierwszym miejscu stawia ludzi?
Łatwo nawiązujesz kontakty i dobrze odnajdujesz się w budowaniu długotrwałych relacji?
Koniecznie czytaj dalej!

Jesteśmy zespołem rozwijającym własną aplikację webową Woodpecker, służącą do budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Korzystają z niej klienci z całego świata (w tym większość z USA). We wrześniu wprowadziliśmy spółkę na rynek NewConnect i planujemy stawiać kolejne kroki na giełdzie.

Zgrany zespół jest dla nas bardzo dużą wartością. Lubimy swoje towarzystwo i mocno dbamy o przyjazną atmosferę w naszej firmie. Troszczymy się o nasz produkt i wkładamy 100% zaangażowania, aby codziennie stawał się jeszcze lepszy.

Szukamy menadżera/menadżerki, który/która pomoże nam w zbudowaniu wyjątkowej, spójnej i wielokanałowej komunikacji biznesowej, w tym w opracowaniu i realizacji strategii działań PR & IR. Zależy nam na tym, by była to osoba proaktywna, samodzielna, dobrze zorganizowana, która potrafi i lubi współpracować z innymi, szybko podejmuje decyzje i jest otwarta na feedback.

Are you an ambitious person and want to lead a joint stock company communication?
Do you already have experience in planning and realizing business and investor relations communication?
Do you want to build and implement a communication strategy in a company which grows its business rapidly, while still putting people first?
Do you make new contacts easily and feel comfortable building long-term relations?
Read on!

We’re a team developing our own web app which helps in building and maintaining business relations. Our Woodpecker app is used by clients from all over the world (mostly from the USA). In September we entered the NewConnect market and are already planning our next steps at the Stock Exchange.

Close-knit team is a huge value to us. We enjoy each other’s company and really care about the friendly atmosphere. We care about our product and put 100% effort into making it even better day by day.

We’re looking for a manager who will help us build a unique, covenant and multichannel business communication including preparing and realizing PR & IR strategy. We strive to find a proactive, self-directed and well-organized person who can and likes to work with others, makes decisions quickly and is open to feedback.

 • Pełny etat Full time
 • B2B B2B
 • Manager Manager
 • Praca zdalna, najlepiej w okolicy Warszawy Remote work close to Warsaw

Twoje zadania Your responsibilities

 • Dbanie o pozytywny wizerunek spółki w mediach i na rynku kapitałowym
 • IR:
 • Budowanie i realizacja strategii komunikacji spółki z inwestorami
 • Przygotowywanie materiałów dla inwestorów, aktualizacja strony internetowej dedykowanej inwestorom
 • Współpraca z biurem maklerskim i przedstawicielami GPW
 • Koordynacja działań dodatkowych realizowanych przez agencję IR
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z polskimi inwestorami (głównie w Warszawie)
 • Zbieranie i analiza feedbacku z rynku kapitałowego
 • Aktywna współpraca z CFO w ramach przygotowywania cyklicznych raportów okresowych
 • PR:
 • Budowanie i realizacja wielokanałowej strategii komunikacji spółki
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prezentacyjnych (m.in. informacji prasowych, prezentacji PowerPoint) we współpracy z CEO, CMO, Dyrektor Kreatywną
 • Opracowywanie raportów działań PR: analizowanie efektywności prowadzonych kampanii, wyciąganie wniosków, przygotowywanie rekomendacji zmian
 • Caring of maintaining the positive image of the company in media and on the capital market
 • IR:
 • Building and realizing company’s communication strategy with investors
 • Preparing materials for investors, updating the Investor’s Relations website
 • Cooperation with the brokerage house and the Stock Exchange representatives
 • Coordinating additional tasks run by the IR agency
 • Building and maintaining relationships with Polish investors (mainly in Warsaw)
 • Gathering and analyzing feedback from the capital market
 • Active cooperation with CFO on preparing periodic reports
 • PR:
 • Building and realizing company’s multichannel communication strategy
 • Preparing informational and presentation materials (e.g. press notes, PowerPoint presentations) in cooperation with CEO, CMO, Creative Director
 • Preparing PR actions reports: analyzing the effectiveness of run campaigns, drawing conclusions, recommending changes,

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Przynajmniej 5 lat doświadczenia w komunikacji biznesowej i obszarze relacji inwestorskich
 • Doświadczenia w samodzielnym planowaniu i realizacji takiej komunikacji (PR i IR)
 • Świetnego posługiwania się językiem polskim i angielskim (w mowie i na piśmie)
 • Umiejętności tworzenia angażujących treści
 • Samodzielnej organizacji swojej pracy i proaktywnego działania
 • Chęci prowadzenia prezentacji i efektywnej komunikacji
 • Sympatii do ludzi i łatwego nawiązywania nowych relacji
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji, proponowania optymalnych rozwiązań, ale też przyznania się do błędu i wdrożenia feedbacku
 • Panowania nad stresem i podejmowania szybkich decyzji
 • *Doświadczenia w prowadzeniu działań komunikacyjnych spółki giełdowej (jako specjalista w strukturze wewnętrznej lub z ramienia wyspecjalizowanej agencji IR/PR)
 • *Doświadczenie w pracy w spółce akcyjnej z branży IT
 • *Wiedzy z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, zagadnień relacji inwestorskich, funkcjonowania rynku kapitałowego
 • You have at least 5-year experience in business communications and investors relations
 • You have experience in independent planning and conducting such communication (PR and IR)
 • You use Polish and English fluently (spoken and written)
 • You can write engaging content
 • You organize your work independently and act proactively
 • You feel comfortable conducting presentations and communicate effectively
 • You like people and make new connections easily
 • You’re not afraid of negotiations, can propose optimal solutions while also admitting when you’re wrong and implement feedback
 • You can control your stress and make quick decisions
 • *You have experience in running communication of a listed company (as a specialist in internal structure or as part of a specialized IR/PR agency)
 • *You have experience working in a IT joint stock company
 • *You have knowledge about the informational duties of listed companies, terms and matters related to investors’ relations, functioning of the capital market

Co oferujemy What we offer

image

Samodzielność

Samodzielne stanowisko na którym będziesz odpowiadać za całość działań komunikacyjnych spółki notowanej na polskiej giełdzie.

image

Otwartość

Otwartość i wsparcie Twoich pomysłów oraz sprawdzonych sposobów działania.

image

Partnerstwo

Partnerską relację z CEO spółki, z którym będziesz bezpośrednio współpracować.

image

Wsparcie

Dofinansowanie potrzebnych szkoleń, kursów i książek.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Autonomy

An independent position on which you’ll be responsible for the whole communication of the company listed on the Polish market.

image

Openness

Openness to your ideas and support of tested ways of working.

image

Partnership

Partnership with company’s CEO.

image

Support

Funding of the necessary trainings, courses or books.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Zadanie rekrutacyjne3. Recruitment task
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Omówienie zadania4. Task review
image for recruitment in Woodpecker, step 5
5. Wybór kandydata5. Choosing the candidate